درخصوص دانشجویان آقا قبول شده بر اساس سوابق تحصیلی سال 99 احتراما به اطلاع آن دسته از عزیزیان پذیرفته شده در دانشگاه پیام نور شلمزار می رساند که قبل از انجام مراحل ثبت نام با مراجعه به دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد( آقای مهندس جعفری) با درست داشتن مدارک  زیر جهت صدور معافیت تحصیلی اقدام نمایید
همچنین متذکر میشود که شرط قبولی صدور معافیت تحصیلی از سوی معاونت محترم وظیفه عمومی می باشد.
اصل دیپلم(یا گواهی موقت)
اصل پیش دانشگاهی(یا گواهی موقت)
اصل شناسنامه+کپی
اصل کارت ملی+کپی
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر