ارزشیابی اساتید دانشجویان گرامی جهت ارزشیابی اساتید مطابق فایل راهنما از تاریخ 13 اردیبهشت تا 31 اردیبهشت  به سیستم گلستان مراجعه نمایند
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر