1391/9/19 یکشنبه اداره آموزشمسئول اداره:محسن جعفری
رشته:مهندسی کامپیوتر
اهم وظایف اداره آموزش
1. پذیرش و ثبت نام
2.عدم مراجعه و لغو عدم مراجعه
3.برنامه ریزی درسی و برگزاری کلاسهای رفع اشکال گروهی
4. حذف و اضافه و حضور در کلاس
5.مرخصی تحصیلی انصراف، انتقال، مهمان،تغییر رشته و گرایش
6. تغییر مشخصات و تطبیق واحد
7. امتحانات
8.امور فارغ التحصیلی